Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Kocepcja Pracy Szkoły na lata 2015-2020

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W POZNANIU

IM. GEN. D. CHŁAPOWSKIEGO

W LATACH 2015 – 2020

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W POZNANIU W LATACH 2015 – 2020

I.   Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu na Osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 została powołana decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dnia 01.09.1982r.

Obecna liczba uczniów jest adekwatna do wielkości budynku i lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym. Silną stroną szkoły jest dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna (100% osób z wyższym wykształceniem), której efekty pracy są widoczne min. w wynikach egzaminów zewnętrznych. Po wprowadzeniu reformy systemu oświaty od 01.09.1999 r.
w budynku ,jedenastki” mieści się sześcioletnia szkoła podstawowa, która zapewnia wszystkie potrzeby edukacyjne dla dzieci naszego osiedla i dzielnicy. Systematycznie prowadzimy zajęcia nauki pływania. W szkole obowiązuje język angielski,  dbamy o nowoczesne wyposażenie dydaktyczno i rekreacyjno  sportowe. Dzięki zmianom organizacyjnym szkoła ma dobrze rozwiniętą opiekę nad najmłodszymi dziećmi – świetlica.

Zapewniamy uczniom właściwe zaplecze socjalne (wyżywienie) i medyczne (gabinet pielęgniarski). Znaczna część rodziców naszych dzieci aktywnie interesuje się życiem szkoły, a większość istotnych decyzji jest podejmowana po konsultacjach z Radą Rodziców.

W 2014 r. szkoła obchodziła jubileusz 30 lecia istnienia.

W czwartym dziesięcioleciu istnienia szkoła jest stabilna organizacyjnie, posiada własną specyfikę i dobrą opinię w środowisku lokalnym.

II. Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom nauki na możliwie najwyższym poziomie oraz:

–  stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju w aspekcie intelektualnym, psychicznym i fizycznym,

– zdobywanie odpowiednich kompetencji do dalszego kształcenia ,

– rozwijanie własnej osobowości i zainteresowań w przyjaznej atmosferze.

Szkoła łączy tradycje z nowoczesnością i potrzebami dnia dzisiejszego.

Szkoła kształtuje u uczniów takie cechy jak: aktywność społeczna oraz pozytywne podejście do świata przy jednoczesnym wspieraniu rodziców w procesie wychowania.

III. Cele szkoły.

1.      Celem szkoły jest wykształcenie i wychowanie absolwenta, który doskonale funkcjonuje w swoim najbliższym otoczeniu. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, choć nie uczy się wszystkiego bezkrytycznie. Ma zainteresowania, który rozwija w wolnym czasie.

2.     Chcemy, aby absolwent naszej szkoły był:

a)      Świadomy swojej tożsamości narodowej i europejskiej. Szanuje symbole narodowe, język ojczysty i tradycje własnego kraju.

b)      Ciekawy świata, kreatywny, uczący się języków obcych. Gromadzi wiadomości, korzysta z różnych źródeł, umiejętnie i bezpiecznie korzysta z technologii informatycznych.

c)      Otwarty, korzysta z możliwości jaki stwarza dom, szkoła oraz środowisko lokalne. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Nawiązuje dialog, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych.  Jest komunikatywny, potrafi działać w grupie zgodnie z obowiązującymi zasadami.

d)     Odpowiedzialny i punktualny. Cieszy się ze swoich sukcesów. Akceptuje porażki, szuka możliwości ich przezwyciężenia. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i wynikające z nich konsekwencje. Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

e)      Prawy – rozróżnia dobre i złe postępowanie w oparciu o system wartości i zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w jego otoczeniu. Panuje nad swoimi emocjami W swoim zachowaniu kieruje się dobrymi intencjami. Szanuje własność osobistą i cudzą.

f)       Tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym. Dostrzega różnice, kulturowe, rasowe i religijne i je akceptuje. Stara się dostrzegać w każdym człowieku pozytywne cechy.

g)      Rozważny – zna zagrożenia związane ze zdrowiem i życiem. Potrafi zareagować właściwie w sytuacjach niebezpiecznych adekwatnie do swojego wieku. Potrafi zwrócić się o pomoc do swojego otoczenia.

h)      Krytyczny – ma swoje zdanie, które potrafi uzasadnić i przedstawiać w dyskusji .

i)     Wrażliwy. Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi. Potrafi wyrazić własne uczucia. Jest asertywny.

j)     Posiada świadomość ekologiczną. Dostrzega wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.  Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę.

k)    Sprawny fizycznie. Dostrzega potrzebę aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

IV. Realizacja

Zaplanowane cele zamierzamy osiągnąć dzięki podejmowaniu następujących działań:

1.      Pozyskanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

2.      Określenie zadań i kompetencji członków Rady Pedagogicznej i Zespołów działających
 w jej ramach.

3.      Opracowanie i stosowanie Statutu oraz innych dokumentów szkoły (WSO, SPW).

3.      Wprowadzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o różnorodnym charakterze.

4.      Prowadzenie wewnątrz i zewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.

5.      Tworzenie w szkole warunków i klimatu do właściwych relacji między uczniami, nauczycielami, rodzicami.

6.      Tworzenie trwałego systemu współpracy z rodzicami – Rada Rodziców.

7.      Indywidualnej pracy z uczniem zdolnym .

8.      Organizowanie wystaw prac dzieci.

9.      Działalność samorządu szkolnego.

10.  Obchody świąt państwowych oraz innych wydarzeń istotnych dla naszej społeczności.

11.  Udział uczniów w możliwie jak największej ilości konkursów, przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

12.  Systematyczne modyfikowanie i uzupełnianie wyposażenia szkoły

13.  Stała współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym pracę szkoły, społecznością lokalną (Rada Osiedla, Samorząd Pomocniczy Poznań Północ) oraz instytucjami zewnętrznymi.

14.  Sprawne administrowanie i zarządzanie szkołą.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content