Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Regulamin Rady Rodziców

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)


REGULAMIN    RADY   RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11im. Generała Dezyderego Chłapowskiegow  Poznaniu

 I. Postanowienia   ogólne.

1.     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu działalność swą opiera na podstawie obowiązującej ustawy o systemie oświaty.

2.     Rada Rodziców jest jednym z organów szkoły działającym zgodnie z przyjętym przez szkołę statutem.

3.     Swoją działalność Rada Rodziców opiera na społecznej pracy członków.  

 II. Cele i zadania Rady Rodziców 

1.        Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także  wnioskowanie do innych organów szkoły w danym zakresie spraw. 

2.        Zadania  Rady  Rodziców: 

– gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,-         uzyskiwanie od dyrektora szkoły wszystkich informacji dotyczących regulaminów  oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów,-         uzyskiwanie od nauczycieli rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce,-         uzyskiwanie porad w sprawach wychowawczych  uczniów,-         przekazywanie informacji o pracy Rady Rodziców na zebraniach klasowych,-         reprezentowanie rodziców w kontaktach z dyrektorem i gronem pedagogicznym oraz występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,-         na wniosek dyrektora szkoły opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu,        –   udział w pracach komisji wyborczej w czasie konkursu na dyrektora     Szkoły       –   współdziałanie z innymi Radami Rodziców innych szkół

III. Organizacja i działanie Rady Rodziców. 

1.       Zebranie rodziców  danej  klasy wybiera spośród siebie „ Klasową Radę Rodziców” składającą się  z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i  sekretarza oraz w tajnym głosowaniu przedstawiciela do Rady Rodziców.2.       W skład Rady Rodziców  wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej klasy, tak aby można było wyłonić funkcje:     A/ przewodniczącego,B/  2  wiceprzewodniczących  kl. 0-III i IV- VIC/ skarbnika,D/ sekretarza,E/ przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i  2 członków            Prezydium Rady Rodziców dokonuje swego ukonstytuowania na swym            pierwszym posiedzeniu.           3. Po zakończeniu kadencji  Prezydium kończące kadencje składa           sprawozdanie z działalności i rozlicza się z funduszy, na dzień 31sierpnia           danego roku.4. Członkowie Rady Rodziców, których dzieci opuściły szkołę podczas kadencji zostają zastąpieni przez przedstawicieli Klasowych Rad w wyborach uzupełniających.    

IV. Tryb podejmowania uchwał Rady Rodziców 1.     Uchwały podejmowane są na zebraniu   Rady Rodziców,  większością   głosów  przy  obecności co najmniej połowy składu.2.     Uchwały są protokołowane   przez   sekretarza  Rady Rodziców.  

V.  Ramowy plan pracy Rady Rodziców. 1. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane  w każdym czasie na    wniosek złożony do Prezydium Rady Rodz.: klasowych Rad Rodziców z    co najmniej 1/3 ogółu klas, dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.        2. Na  zebraniu Rady Rodziców uchwały podejmowane są zwykłą           większością  głosu,3. Zebrania  Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady      Rodziców  raz  w miesiącu.    4. Na zebrania  Rady Rodziców zapraszany jest dyrektor szkoły     oraz inni pracownicy szkoły w zależności od potrzeb.    5. Zebrania  Rady Rodziców są protokołowane a odpowiedzialny       za tę czynność jest sekretarz.   

VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 1.     Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności  szkoły  z następujących źródeł:a/ dobrowolne składki rodziców,b/ wpłaty osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji do których     zwraca się  Rada Rodziców,c/ z  imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla społeczności    lokalnej,d/ z działalności gospodarczej.2.     Wysokość składki ustala się na koniec każdego roku szkolnego, na  następny rok na zebraniu  Rady Rodziców .Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły  Rada Rodziców.Przyjmuje się zasadę, że składka jest:- dobrowolna,- uiszczana na każde dziecko.3.     Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Planu finansowego” zatwierdzonego na każdy rok szkolny przez  Radę  Rodziców.   

 VII. Obsługa  księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców. 1.     Do obsługi księgowo- rachunkowej funduszu Rady Rodziców, prowadzenia  księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym- zatrudnia się  księgową. Szczegóły współpracy z księgową ( wynagrodzenie, zakres czynności ) ustala   Rada Rodziców.2.     Rada Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzorunad pracą księgowego.3.     Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo –     rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywanie     bieżących wpłat, wypłat  i  przelewów.  

 VIII. Postanowienia  końcowe. 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką  podłużną o treści:       „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11     im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego     w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 119„ 2. Regulamin wchodzi w życie po 10 dniach od daty  przyjęcia  przez Radę       Rodziców.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content