Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Piękna Nasza Polska Cała

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

Piękna nasza Polska cała”

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Gen Dezyderego Chłapowskiego

w Poznaniu

 Opracowanie:
mgr Agnieszka Mroskowiak – Wylegała

mgr Elżbieta Cencek

Data wprowadzenia: wrzesień 2018r.

Data zakończenia: czerwiec 2019r.

Opis innowacji:

 I. Wstęp

        Innowacja pt. „Piękna nasza Polska cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Napisana została w oparciu o pomysł Ludmiły Fabiszewskiej, nauczyciela Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim, która jest autorem

i koordynatorem Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”.

       Temat, jakże ważny i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku tożsamości narodowej. Uważamy, że kształtowanie postaw patriotycznych i uwrażliwienie na piękno, folklor,  tradycje Polski oraz rozbudzanie w dziecku świadomość kim jest i skąd pochodzi to ważne cechy, które należy pielęgnować od najmłodszych lat.

       Chcemy zachęcić rodziców i dziadków do wsparcia naszych działań. Mamy nadzieję, że wpłynie to na potencjał twórczy uczniów i pozwoli rozwinąć więzy rodzinne. Poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej oraz kulturowej najbliższej okolicy pozwolą na rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.  

      Zaprezentowana innowacja jest również elementem wzbogaconej i unowocześnionej promocji szkoły w środowisku lokalnym.

II. Założenia ogólne

      Innowacja i działania projektowe realizowane będą we wszystkich  klasach  1-3 Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz w ramach zajęć dodatkowych.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

ü  zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego, symbolami narodowymi

ü  poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tańców ludowych i potraw regionalnych

ü  wzbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez: konkursy,   organizowanie uroczystości o charakterze narodowym, imprez związanych z polskimi tradycjami;

ü  pogadanki, lekcje, projekcje filmów  o charakterze dokumentalnym

ü  wyszukiwanie informacji w internecie

ü  doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem z podręcznika
 i prezentacji multimedialnej

ü  kształcenie umiejętności wykonywania działań zgodnie z ich kolejnością

ü  rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej, uczuć patriotycznych

ü  uwrażliwienie na piękno naszego kraju

ü  wdrożenie pracy różnymi metodami: aktywizującą, problemową, eksponującą.

III. Cele innowacji

Cel główny:

Ø  Rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski

Cele szczegółowe:

Ø  wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski i położenia geopolitycznego

Ø  kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem

Ø  rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej

Ø  przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym

Ø  kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja

Ø  rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji

Ø  wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu

Ø  rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną  i przyrodniczą.

IV. Metody i formy

      Sposób przekazu informacji nauczyciel wybierze w zależności od  indywidualnych predyspozycji uczniów. Szczególną uwagę zwróci na różnorodność form przekazu
i aktywność ucznia. Zastosuje metody i formy pracy, które dostarczą dziecku możliwości przeżywania podczas nauczania, a także pozwolą dzieciom na sprawdzenie się w jakiejś dziedzinie poprzez działanie, aktywność własną. Metody, które zastosuje nauczyciel będą rozwijały samodzielność i kreatywność wychowanków. Nauczą ich komunikacji z innymi ludźmi, rozwiną w nich empatię, a także będą kształtować umiejętności samokształcące. 

V. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:

Ø  zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż  posiądą zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego

Ø  wykorzystują możliwości jakie daje Internet, poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej

Ø  mają możliwość poznania legend, baśni, muzeów, postaci, tradycji, folkloru  swojej miejscowości, okolicy i kraju

Ø  uczą się współpracy i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań

Ø  kształtują obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

Nauczyciel:

Ø  wykorzystuje kulturę  i tradycje regionu oraz kraju do przekazania treści historycznie ważnych w życiu młodego Polaka – patrioty

Ø  jest twórczy i kreatywny w sposobie przekazu treści historycznych
i patriotycznych, by kształtować pożądane postawy.

VI. Tematyka zajęć

      Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją wcześniej zdobytej wiedzy.

Autorki innowacji zrealizują min. następujące zadania:

Ø  zorganizują  kącik „Piękna nasza Polska cała” – o tematyce folkowej i patriotycznej

Ø  przeprowadzą konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, fotograficzne
i kulinarne

Ø  nauczą wybranych piosenek patriotycznych w tym całego hymnu narodowego

Ø  stworzą wraz z uczniami i wyślą z Poznania  pocztówki  dla bohaterów  w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”

Ø  zorganizują zawody sportowe pt.: „Biało – czerwoni”

Ø  przygotują inscenizację,  podczas której uczniowie zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności związane z treścią innowacji-Święto Niepodległości i Dzień Patrona

Ø  będą reprezentowały szkołę w Międzyszkolnym Konkursie: „Polska, Poznań, Patriotyzm”

Ø  zorganizują wycieczki związane z historią Polski i Poznania

Ø  ułożą tekst piosenki o szkole i wspólnie z uczniami oraz rodzicami zrealizują teledysk

Ø  zaproszą do współpracy nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

ü  obserwację uczniów podczas prowadzonych zajęć (obserwacje koleżeńskie)

ü  podsumuje   udział i wyniki konkursów (dyplomy i podziękowania)

ü  na stronie internetowej szkoły zamieszczone zostaną zdjęcia i wytwory uczniów,  zostanie przeprowadzony wywiad z uczniami odnośnie realizacji innowacji

ü  napiszemy, nagramy i umieścimy na stronie szkoły piosenkę o naszej szkole

ü  wśród wszystkich uczniów objętych innowacją zostanie przeprowadzony quiz
o tematyce patriotycznej.

      Szczegółowa i wnikliwa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników konkursów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

Uczniowie objęci innowacją:

Ø  rozbudzą i rozwiną wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze

Ø  będą kreatywni, odkryją przyjemność tworzenia, będą cieszyć się uzyskanym efektem

Ø  przejawią zmysł estetyki i potrzeby tworzenia

Ø  będą autorami oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach, wystawach, stronie internetowej oraz fanpage szkoły

Ø  posiądą wiarę we własne siły i zdolność

Ø  posiądą umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy

Ø  wzrośnie ich motywacja do wysiłku i uczenia się

Ø  poszerza swoją wiedzę

Ø  wzrośnie ich samoocena

Ø  wzrosną umiejętności wyszukiwania informacji (tekst źródłowy, plan, mapa, ilustracje, fotografie, Internet) i prezentacji swoich prac, wiadomości, zdolności i umiejętności

Ø  poznają historię, zabytki, miejsca pamięci narodowej, symbole, legendy, baśnie, muzea, postacie, tradycje swojej miejscowości, okolicy i kraju

Ø  będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie tematyki regionalnej z innymi 

Ø  będą potrafili korzystać z oferty instytucji lokalnych tworzących kulturę regionu

Ø  będą skutecznie i konstruktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
i kulturowym szkoły

Ø  będą efektywnie współpracować w grupie, zespole i prawidłowo prezentować wyniki wspólnej pracy

Ø  będą kształtować postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji
i kultury własnego regionu, a także innych kultur i ich tradycji.

           Wpływ na pracę szkoły:

Ø  podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie dzieci
w proponowane zadania

Ø  rozwój emocjonalny uczniów

Ø  indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów

Ø  współpraca z rodzicami

Ø  promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

IX. Podsumowanie

      Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z podejmowanych aktywności wielostronnie rozwijających uczniowski potencjał twórczy, przyswajających kulturę, przyrodę naszej pięknej i wolnej Polski. Podejmowanie zadań będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy w gronie przyjaciół i radosnego świętowania w 100 lecie wolności. 

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content