Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Świetlica

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

ŚWIETLICA

2023/2024


1. Godziny i dni otwarcia – codziennie 6.30 – 17.00.

2. Zapisy – przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

Kl. I  – w klasie, podczas spotkania z wychowawcami, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, rodzice otrzymują kartę zgłoszenia i druk upoważniający do odbioru dziecka. Wypełnione jak najszybciej karty i druki wrzucają do urny umieszczonej za drzwiami wejściowymi do szkoły lub przynoszą do świetlicy na parterze (przyprowadzając lub odbierając dziecko). 

Kl. II i III – w klasie, podczas spotkania z wychowawcami, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, rodzice otrzymują kartę zgłoszenia i druk upoważniający do odbioru dziecka. Wypełnione jak najszybciej karty i druki wrzucają do urny umieszczonej za drzwiami wejściowymi do szkoły.

Kartę zgłoszenia i druk upoważniający do odbioru dziecka można pobrać także ze strony internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty” oraz „Świetlica” – „Dokumenty”.

3. Odbiór dzieci.

Kl. I – bezpośrednio z sali świetlicowej klas I na parterze.

Kl. II – z sali świetlicy na parterze – bliżej stołówki.

Kl. III – z sali świetlicy na parterze – bliżej wejścia do szkoły.

W przypadku klas II-III wychowawca zgłasza odbiór dziecka do odpowiedniej sali przez walkie-talkie.

4. Samodzielne wyjście dziecka – rodzice zgłaszają poprzez e-dziennik – konto „Wychowawca świetlicy”
(w „Nauczyciele”, na samym dole listy nauczycieli), do godz. 10.30 danego dnia. Wszystkie bieżące sprawy dotyczące dziecka również zgłaszać należy przez e-dziennik na konto „Wychowawca świetlicy”, a w wyjątkowych sytuacjach – kontaktować się z wychowawcami świetlicy i kierownikiem przez e-dziennik.

5. Wyprawka prosimy o przyniesienie 4 ręczników papierowych i 4 rolek papieru toaletowego na cały rok szkolny.

6. Szatnie i zmiana obuwia – w świetlicy obowiązuje zmiana obuwia. Buty na zmianę i odzież dzieci pozostawiają w szatniach klasowych i świetlicowych.

Kl. I – szatnie świetlicowe przy salach na parterze.

kl. II, III, IV – szatnie klasowe w piwnicy.Roczny plan pracy świetlicy SP 11

rok szkolny 2023/2024

Zadania ogólneFormy i środki realizacjiTerminy
i częstotliwość
Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne
1234
1. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania  
i wzajemnej życzliwości.
Zorganizowanie zespołu świetlicowego.
Podział dzieci na grupy i przydział sal.
Poznanie sytuacji domowej wychowanków.
Spisanie wspólnie z dziećmi regulaminu grup świetlicowych na podstawie regulaminu świetlicy.
Przygotowanie pomieszczeń do zajęć.
Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej od 6.30-17.00.
Opracowanie planów pracy świetlicy, rozkładu dnia. Organizowanie spacerów, gier, zabaw na powietrzu
z uwzględnieniem pór roku. Wdrażanie do higieny osobistej.
Współpraca z pielęgniarką.
Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego. 
IX       

codziennie


IX/X
kierownik świetlicy,
wychowawcy świetlicy,
pielęgniarka
2. Troska o psychiczne  i fizyczne zdrowie dziecka.Zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania (obiady 3-daniowe).
Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw – czynny wypoczynek.
Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci przy nauce
i zabawie.
Organizowanie spacerów lub wycieczek.
W miarę możliwości organizowanie bezpłatnego dożywiania dla uczniów potrzebujących takowej pomocy.
Propagowanie zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie).
Umożliwienie uczniom szkoły udziału w wycieczkach – Szkolny Fundusz Wycieczkowy.
Codziennie


codziennie

w miarę możliwości

cały rok


cały rok
ajent,
kierownik świetlicy,
wychowawcy świetlicy
kierownik,
Rada Rodziców
3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
i twórczych zamiłowań.
Zajęcia umuzykalniające (zapoznanie z muzyką
i tańcami z Polski i świata) – konkurs tańca, nauka tańca podczas imprez, spotkania edukacyjno-muzyczne
z profesjonalistami.
Prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych, czytelniczych, przyrodniczych, gospodarczych, sportowych, relaksacyjnych.
Organizowanie współzawodnictwa
w czytelnictwie, w pracach na rzecz świetlicy, sporcie, tańcu, śpiewie, turnieje gier świetlicowych.
Zapraszanie do świetlicy gości.
Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
z uwzględnieniem pór roku.
Wycieczki: do Ogrodu Dendrologicznego, Botanicznego, do straży pożarnej, do teatrów, na stadion Lecha Poznań.
podczas codziennych zajęć
  


 


w ciągu roku


cały rok
kierownik świetlicy,
wychowawcy świetlicy
4. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom.Zorganizowanie miejsc do odrabiania lekcji (biurka, krzesła, oświetlenie).
Doposażenie biblioteczki nauczyciela (zakup słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych), współpraca
z biblioteką szkolną (lekcje biblioteczne).
Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Wykorzystanie zajęć czytelniczych muzycznych, plastycznych i innych do kompensowania braków
z wiedzy szkolnej.
Wykorzystanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej.
wg potrzeb
w ciągu całego roku
kierownik świetlicy,
wychowawcy świetlicy,
bibliotekarze
5. Współpraca świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas oraz z zaprzyjaźnionymi osobami i instytucjami.Ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas, pedagogiem
i psychologiem szkolnym oraz instytucjami wspomagającymi rozwój i wychowanie dzieci (kwalifikacja, doradztwo
w zakresie pomocy dzieciom).
Stały kontakt z rodzicami – bezpośrednio i poprzez e-dziennik.
wg potrzeb  
w ciągu całego roku
kierownik  świetlicy, wychowawcy świetlicy
 6.   Doskonalenie  pracy  rady       pedagogicznej  
w świetlicy.
Udział kierownika
i wychowawców
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Samokształceniowego, Zespole Doskonalenia Zawodowego kierowników  i  wychowawców świetlic, kursach doskonalących.
Przygotowanie kadry pedagogicznej do uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Udział w pracach szkolnego Zespołu Opiekuńczego.
w ciągu roku   

wg potrzeb
Dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy


HASŁA TYGODNIA

2023/2024

Wrzesień

04.09. – 08.09. Witajcie w świetlicowej gromadzie.

11.09. – 15.09. Pocztówka z wakacji.

18.09. – 22.09. Bezpiecznie w szkole i na ulicy.

25.09. – 29.09. Dary jesieni z sadu i ogrodu.

Październik

02.10. – 06.10. Łapy, łapy, cztery łapy… (04.10. Światowy Dzień Zwierząt).

09.10. – 13.10. Kolory jesieni (10.10. Światowy Dzień Drzewa).

16.10. – 20.10. Z higieną na ty (15.10. Światowy Dzień Mycia Rąk).

23.10. – 27.10. Sposoby na nudę.

30.10. – 03.11. W świecie baśni i legend (5.11. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek).

Listopad

06.11. – 10.11. Listopadowe święta: Narodowe Święto Niepodległości, obchody Św. Marcina.

13.11. – 17.11. Tydzień gier planszowych.

20.11. – 24.11. Podaj dalej życzliwość! (21.11. Światowy Dzień Życzliwości).

27.11. – 01.12. Andrzejki.

Grudzień

04.12. – 08.12. Mikołajki.

11.12. – 15.12. Pomagamy zwierzętom podczas zimy.

18.12. – 22.12. Magiczny, świąteczny czas. (przerwa świąteczna)

Styczeń

02.01. – 05.01. Witamy Nowy Rok.

08.01. – 12.01. Zimowe szaleństwa.

15.01. – 19.01. Dzień Babci i Dziadka.

22.01. – 26.01. Zimą szczególnie dbamy o zdrowie.

29.01. – 02.02. W świecie dinozaurów.

Luty

05.02. – 09.02. Kocie tajemnice (17.02. Światowy Dzień Kota)/Bezpiecznie podczas ferii.

12.02. – 25.02. (ferie zimowe)

26.02. – 01.03. Poznań moje miasto (23.02. Dzień wyzwolenia Poznania).

Marzec

04.03. – 08.03. Tydzień talentów.

11.03. – 15.03. Wiosna tuż, tuż.

18.03. – 22.03. Woda życiodajna siła (22.03. Światowy Dzień Wody + Dzień Ochrony Bałtyku).

25.03. – 27.03. Gen. Dezydery Chłapowski – nasz patron/ Wielkanocne zwyczaje. 

Kwiecień

03.04. – 05.04. Książka – dobry sposób na nudę (02.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci).

08.04. – 12.04. Moje supermoce.

15.04. – 19.04. Z kuchnią za pan brat.

22.04. – 26.04. Ziemia – piękna planeta (22.04. Międzynarodowy Dzień Ziemi).

29.04. – 30.04. Majowe święta (Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja).

Maj

06.05. – 10.05. Zabawy w oparciu o muzykę.

13.05. – 17.05. Tajemnice wszechświata.

20.05. – 24.05. Mamo, tato kocham Was!

27.05. – 31.05. W dziecięcym świecie fantazji.

Czerwiec

03.06. – 07.06. Tydzień zabaw z piłką.

10.06. – 14.06. Piękna nasza Polska cała.

17.06. – 21.06. Wakacyjne plany. Letnie przestrogi.


REGULAMIN ŚWIETLICY SP 11 POZNAŃREGULAMIN

Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11 w Poznaniu

Postanowienia ogólne

W szkole działa świetlica, realizująca zadania opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Świetlica jest integralną częścią szkoły – realizuje cele i zadania przyjęte w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy jest:

– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

– udzielanie pomocy w nauce,

– zorganizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i rekreacji,

– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

– współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

– sprawowanie opieki nad żywieniem i dożywianiem uczniów.

Założenia organizacyjne

1.      Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku i obejmuje opieką dzieci w godz. od 6.30 do 17.00:

a)      rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy,

b)      poza godzinami pracy świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko,

c)      w przypadku nagłego i wyjątkowego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka rodzice zobowiązani są do zawiadomienia świetlicy dzwoniąc na numer tel. 618230-431.

2.     Zapisy do świetlicy odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania.

3.      Rodzice zapisując dziecko pobierają u wychowawców świetlicy kartę zgłoszenia, którą wypełniają podając aktualne dane (każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłaszana pracownikowi świetlicy).

4.      Do świetlicy mogą zostać zapisane dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz z klas I-III, a w wyjątkowych przypadkach dzieci z klas starszych (po uzgodnieniu z kierownikiem).

5.     Dzieci są odbierane ze świetlicy tylko przez upoważnione przez rodziców osoby, wymienione w karcie zgłoszenia.

6.     Wszystkie zmiany dotyczące odbierania lub wyjścia dzieci ze świetlicy muszą być zgłaszane przez rodziców na piśmie u wychowawców.

7.     Samodzielny powrót do domu przez dziecko musi być zaznaczone w karcie zgłoszenia lub złożone na piśmie u wychowawców.

8.     Wychowawcy mają służbowy zakaz zwalniania dzieci na telefoniczną prośbę rodziców.

9.      Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

10.  Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

11. Opłata za świetlicę jest stała, ustalona i zatwierdzona podczas zebrania Rady Pedagogicznej na każdy kolejny rok szkolny. Zebrane środki są przeznaczone na: materiały dydaktyczne i plastyczne, sprzęt sportowy, nagrody w konkursach, organizację imprez, zabawki.

12. Na początku każdego roku szkolnego rodzice otrzymują informację o obowiązkowej wyprawce świetlicowej (dotyczy to artykułów higieny osobistej).

13. W świetlicy dzieci obowiązuje zmiana obuwia.

14. Dzieci podzielone są na stałe grupy wiekowe i przebywają z wychowawcami w osobnych salach.

15. Wychowawca opiekujący się daną grupą jest odpowiedzialny za dzieci należące do niej.

16. W godzinach porannych i przed godzinami zamknięcia świetlicy opiekę nad dziećmi z różnych grup pełni wychowawca będący na dyżurze.

17. Każda grupa na początku roku szkolnego tworzy wraz z wychowawcą kontrakt, w którym określone są zasady właściwego zachowania.

18. Wychowawcy prowadzą dzienniki obecności dzieci – osobno dla każdej grupy.

19. W świetlicy organizowane są: zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych, konkursy, imprezy, spotkania z gośćmi, wycieczki.

20. Na początku każdego roku szkolnego wszyscy wychowawcy świetlicy układają szczegółowy plan pracy na każdy tydzień – „Tygodniowe hasła” na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły, ważnych dat, wydarzeń, świąt.

21. Kierownik świetlicy na początku roku szkolnego sporządza Roczny Plan Pracy Świetlicy zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

22.  Prowadzone zajęcia wychowawcy dokumentują w dziennikach zajęć świetlicy.

Wychowankowie świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

– korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

–  rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

–  korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,

– opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

– zgłaszania własnych pomysłów.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

– kulturalnego zachowania się w świetlicy i stołówce, 

–  właściwego zachowania wobec innych dzieci, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły,

 – słuchania i wykonywania poleceń wychowawców,

– nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

– brania udziału w zajęciach,

– dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy i toalety świetlicowej,

– poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia,

– przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i kary:

1.  Nagrody:

– wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy,

– pochwała w dzienniczku,

– wybór na świetlicowe dziecko miesiąca w grupie,

– pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy,

– wniosek o podniesienie oceny z zachowania,        

– nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego.

2.  Kary:

– upomnienie przez wychowawcę na forum grupy,

 – uwaga w dzienniczku i rozmowa z rodzicami,

– wniosek o obniżenie oceny z zachowania,

– przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu dyrektorowi szkoły.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content