Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Rada rodziców

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)

 Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
a) Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
b) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców). Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
c) Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 
d) Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
e) W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content