Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

Świetlica

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do końca roku :)


ŚWIETLICA

2020/2021


1. Godziny i dni otwarcia – codziennie 6.30 – 17.00.

2. Zapisy – przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

Kl. I  – rodzice otrzymują kartę zgłoszenia i druk upoważniający do odbioru dziecka od wychowawców w klasie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (1.09), wypełnione karty i druki przynoszą jak najszybciej (najlepiej do 2.09) do świetlicy na parterze (przyprowadzając lub odbierając dziecko) lub wrzucają do urny umieszczonej za drzwiami wejściowymi do szkoły. 

Kl. II i III – rodzice zgłaszają udział dziecka w zajęciach świetlicowych drogą elektroniczną przez e-dziennik na konto kierownika świetlicy. W informacji podają przedział godzinowy przebywania dziecka (przed i po lekcjach, lub podczas religii), w poszczególnych dniach od poniedziałku do piątku, telefony kontaktowe, godz. samodzielnego opuszczenia świetlicy, inne niż rodzic/opiekun prawny osoby upoważnione do odbioru (z numerem dowodu osobistego). Ponadto wypełniają kartę zgłoszenia i druk upoważniający do odbioru dziecka (do pobrania ze strony internetowej szkoły – „Dokumenty”), które wrzucają do urny umieszczonej za drzwiami wejściowymi  do szkoły.

3. Odbiór dzieci.

Kl. I – bezpośrednio z sal świetlicowych klas I na parterze z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, zachowanie 1,5 m odległości od wychowawcy i innych dzieci). 

Kl. II – rodzic informuje wychowawcę przez okno świetlicy na parterze – bliżej stołówki.

Kl. III – rodzic informuje wychowawcę przez okno świetlicy na parterze – bliżej wejścia do szkoły.

Wychowawca zgłasza odbiór dziecka do odpowiedniej sali przez walkie-talkie.

Rodzice kl. II i III nie wchodzą na teren szkoły.

4. Samodzielne wyjście dziecka – rodzice zgłaszają poprzez e-dziennik – konto „wychowawca świetlicy” (w “Nauczyciele”), do godz. 10.30 danego dnia. Wszystkie bieżące sprawy dotyczące dziecka zgłaszane są przez  e-dziennik na konto „wychowawca świetlicy”, kierownika lub poszczególnych wychowawców.

5. Organizacja zajęć – dzieci posiadają swoje kredki, ołówki, nożyczki, klej, itp.  Nie dzielą się między sobą swoimi przyborami. Organizowane są zajęcia i zabawy zgodne z zasadami bezpieczeństwa.

6. Bezpieczeństwo:

 – szatnie świetlicowe przeniesione do większych pomieszczeń,

– ilość dzieci w salach  zgodna z przepisami,

– dzieci przebywają w stałych grupach z wychowawcą w osobnych salach,

– częste wietrzenie sal,  

– ograniczenie zabawek do łatwych do dezynfekcji,

– usuniecie dywanów i wszystkich zbędnych przedmiotów, 

– podział na rejony przebywania grup na boisku szkolnym,

– dezynfekcja przyborów sportowych.

7. Ochrona osobista – dzieci nie noszą maseczek na terenie świetlicy, ale przy każdorazowym wyjściu z sali świetlicowej, np. do toalety, szatni, stołówki, muszą ją zakładać.

8. Szatnie i zmiana obuwia.

Wszystkie dzieci z klas I-III przebierają się w szatniach klasowych w piwnicy. Obowiązuje zmiana obuwia – buty dzieci pozostawiają w szatniach.Roczny plan pracy świetlicy SP 11

rok szkolny 2020/2021

Zadania ogólneFormy i środki realizacjiTerminy iczęstotliwośćOsoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne
1234
1. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania  i wzajemnej życzliwości.Zorganizowanie zespołu świetlicowego.Podział dzieci na grupy i przydział sal.Poznanie sytuacji domowej wychowanków.Spisanie wspólnie z dziećmi regulaminu grup świetlicowych na podstawie regulaminu świetlicy.Przygotowanie pomieszczeń do zajęć.Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej od 6.30-17.00.Opracowanie planów pracy świetlicy, rozkładu dnia.Organizowanie spacerów, gier, zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór roku.Wdrażanie do higieny osobistej, szczególnie w związku z sytuacją epidemiczną.Współpraca z pielęgniarką.Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego. IX       2x w tygodniu codziennie,,IX/Xkierownik świetlicy„wychowawcy„ „„kierownik świetlicywychowawcy pielęgniarka, wychowawcypolicja, kierownik, wychowawcy
2. Troska o psychiczne  i fizyczne zdrowie dziecka.Zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania (obiady 3 daniowe).Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw – czynny wypoczynek.Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci przy nauce i zabawie.Organizowanie spacerów lub wycieczek (Ogród Dendrologiczny, Botaniczny, straż pożarna, kluby sportowe, teatry, muzea) i  uroczystości.
Kształtowanie cech psychomotorycznych dziecka i wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałania w grupie.Wyrabianie kultury życia dnia codziennego.Zorganizowanie zajęć sportowych na sali gimnastycznej.
Uczestnictwo w szkolnym i świetlicowym Dniu sportu.Włączenie zespołu świetlicy do zorganizowania uroczystości z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Andrzejek, Mikołajek, Święta szkoły, Dnia Dziecka, Festynu Szkolnego, Dnia sportu, uroczystego zakończenia roku szkolnego.Organizowanie bezpłatnego dożywiania dla uczniów potrzebujących takowej pomocy – akcja „KLOPSIK”; kiermasz charytatywny.Propagowanie zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie).Umożliwienie uczniom szkoły udziału w wycieczkach – Szkolny Fundusz Wycieczkowy.
Codziennie „ ,, rozpocznie się gdy sytuacja na to pozwoli
codziennie„w miarę możliwościterminy według kalendarza imprez„„ zgodnie
z wytycznymi
 cały rok    cały rok gdy sytuacja na to pozwoli
ajent, kierownik świetlicywychowawcy „ wychowawcy ,, ,,wychowawcywychowawcy
wychowawcy oraz           n-le w-f  wg przydziału zadań    kierownik,wychowawcy wychowawcykierownik kierownik/wychowawcy
 kierownik
3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań.Zajęcia umuzykalniające (zapoznanie z muzyką i tańcami z Polski i świata) – konkurs tańca, nauka tańca podczas imprez, spotkania edukacyjno-muzyczne z profesjonalistami;Prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych, czytelniczych, przyrodniczych, gospodarczych, sportowych, relaksacyjnych.Udział w zajęciach w Osiedlowych Domach Kultury.Organizowanie współzawodnictwa w czytelnictwie, w pracach na rzecz świetlicy, sporcie, tańcu, śpiewie, turnieje gier świetlicowych.Zapraszanie do świetlicy gości (policjant, bajkopisarz, sportowcy, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego i Aquanetu).Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie z uwzględnieniem pór roku.
Wycieczki: do Ogrodu Dendrologicznego, Botanicznego, do straży pożarnej, do teatrów, na stadion Lecha Poznań.
  podczas codziennych zajęć
  
 w ciągu roku, gdy sytuacja na to pozwoliw ciągu roku w ciągu roku, gdy sytuacja na to pozwoli jesień, zima, przedwiośnie, wiosna, lato w ciągu roku, gdy sytuacja na to pozwoli
kierownik,wychowawcy „wychowawcy wg specjalności  
wychowawcy  wychowawcy,kierownik wychowawcy grup  wychowawcy grup, kierownik
4. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom.Zorganizowanie miejsc do odrabiania lekcji (biurka, krzesła, oświetlenie).Doposażenie biblioteczki nauczyciela (zakup słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych), współpraca z biblioteką szkolną (lekcje biblioteczne).Pomoc w odrabianiu zadań domowych.Wykorzystanie zajęć czytelniczych muzycznych, plastycznych i innych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej.Wykorzystanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej.wg potrzebw ciągu całego roku„ wg potrzeb „ „kierownikkierownik, wychowawcykierownik, wychowawcy, bibliotekarzewychowawcy grup„ wychowawcy grup
5. Współpraca świetlicy z rodzicami, wychowawcami klas oraz z zaprzyjaźnionymi osobami i instytucjami.Ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym (kwalifikacja, doradztwo w zakresie pomocy dzieciom).Zapraszanie rodziców do świetlicy, stały kontakt z rodzicami.Uczestnictwo rodziców, nauczycieli i osób zaprzyjaźnionych w uroczystościach organizowanych przez świetlicę.
Wyjścia do wybranych instytucji (Straż Pożarna, Policja, Osiedlowe Domy Kultury, Aquanet, stacja radiowa).
wg potrzeb  w ciągu całego rokuwg kalendarza imprez  w ciągu roku, gdy sytuacja na to pozwoliwychowawcy, kierownik  wychowawcykierownik,,,   ,,
 6.   Doskonalenie  pracy  rady       pedagogicznej  w świetlicy.Udział kierownika i wychowawców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Samokształceniowego, Zespole Doskonalenia Zawodowego kierowników  i  wychowawców świetlic, kursach doskonalących.Przygotowanie kadry pedagogicznej do uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udział w pracach szkolnego Zespołu Opiekuńczego.w ciągu roku   wg potrzeb przez cały rok„Dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, wychowawcykierownik kierownik, wychowawcy


HASŁA TYGODNIA

2020/2021

Wrzesień

02.09. – 04.09. Witajcie w świetlicowej gromadzie.

07.09. – 11.09. Pocztówka z wakacji.

14.09. – 18.09. Bezpiecznie w szkole i na ulicy.

21.09. – 25.09. Dary jesieni z sadu i ogrodu.

28.09. – 02.10. Łapy, łapy, cztery łapy… (04.10. Światowy Dzień Zwierząt).

Październik

05.10. – 09.10. Kolory jesieni (10.10. Światowy Dzień Drzewa).

12.10. – 16.10. Z higieną na ty (15.10. Światowy Dzień Mycia Rąk).

19.10. – 23.10. Savoir-vivre na co dzień.

26.10. – 30.10. Jesienią dbamy o zdrowie.

Listopad

02.11. – 06.11. W świecie baśni i legend (5.11. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek).

09.11. – 13.11. Listopadowe święta: Narodowe Święto Niepodległości, obchody Św. Marcina.

16.11. – 20.11. Podaj dalej życzliwość! (21.11. Światowy Dzień Życzliwości).

23.11. – 27.11. Andrzejki.

Grudzień

30.11. – 04.12. Mikołajki.

07.12. – 11.12. Tydzień gier planszowych.

14.12. – 18.12. Magiczny, świąteczny czas. (przerwa świąteczna)

Styczeń

04.01. – 15.01. (ferie zimowe)

18.01 – 22.01. Dzień Babci i Dziadka.

25.01. – 29.01. Pomagamy zwierzętom podczas zimy.

Luty

01.02. – 05.02. W świecie dinozaurów (26.02. Dzień Dinozaura).

08.02. – 12.02. Zimowe szaleństwa.

15.02. – 19.02. Kocie tajemnice (17.02 Światowy Dzień Kota).

22.02. – 26.02 Poznań moje miasto.

Marzec

01.03. – 05.03. Tydzień talentów.

08.03. – 12.03. Wiosna tuż, tuż.

15.03. – 19.03. Zostań małym ekologiem (22.03. Światowy Dzień Wody + Dzień Ochrony Bałtyku).

22.03. – 26.03. Gen. Dezydery Chłapowski – nasz patron.

29.03. – 31.03. Wielkanocne zwyczaje / Książka – dobry sposób na nudę (02.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci).

Kwiecień

07.04. – 09.04. W zdrowym ciele – zdrowy duch (07.04. Światowy Dzień Zdrowia).

12.04. – 16.04. Zabawy w oparciu o muzykę i instrumenty muzyczne.

19.04. – 23.04. Ziemia – piękna planeta (22.04. Międzynarodowy Dzień Ziemi).

26.04. – 30.04. Majowe święta (Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Konstytucji

3 Maja).

Maj

04.05. – 07.05. Tydzień pomysłów dzieci.

10.05. – 14.05. Moje hobby.

17.05. – 21.05. Tajemnice wszechświata (21.05. Światowy Dzień Kosmosu).

24.05. – 28.05. A ja kocham moją mamę…

Czerwiec

31.05. – 02.06. W dziecięcym świecie fantazji.

07.06. – 11.06. Tydzień zabaw z piłką.

14.06. – 18.06. Piękna nasza Polska cała.

21.06 – 25.06. Dzień Ojca (23.06.) / Wakacyjne plany. Letnie przestrogi.REGULAMIN ŚWIETLICY SP 11 POZNAŃREGULAMIN

Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11 w Poznaniu

Postanowienia ogólne

W szkole działa świetlica, realizująca zadania opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Świetlica jest integralną częścią szkoły – realizuje cele i zadania przyjęte w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy jest:

– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

– udzielanie pomocy w nauce,

– zorganizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i rekreacji,

– kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

– współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

– sprawowanie opieki nad żywieniem i dożywianiem uczniów.

Założenia organizacyjne

1.      Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku i obejmuje opieką dzieci w godz. od 6.30 do 17.00:

a)      rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy,

b)      poza godzinami pracy świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko,

c)      w przypadku nagłego i wyjątkowego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka rodzice zobowiązani są do zawiadomienia świetlicy dzwoniąc na numer tel. 618230-431.

2.     Zapisy do świetlicy odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania.

3.      Rodzice zapisując dziecko pobierają u wychowawców świetlicy kartę zgłoszenia, którą wypełniająpodając aktualne dane (każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłaszana pracownikowi świetlicy).

4.      Do świetlicy mogą zostać zapisane dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz z klas I-III, a w wyjątkowych przypadkach dzieci z klas starszych (po uzgodnieniu z kierownikiem).

5.     Dzieci są odbierane ze świetlicy tylko przez upoważnione przez rodziców osoby, wymienione w karcie zgłoszenia.

6.     Wszystkie zmiany dotyczące odbierania lub wyjścia dzieci ze świetlicy muszą być zgłaszane przez rodziców na piśmie u wychowawców.

7.     Samodzielny powrót do domu przez dziecko musi być zaznaczone w karcie zgłoszenia lub złożone na piśmie u wychowawców.

8.     Wychowawcy mają służbowy zakaz zwalniania dzieci na telefoniczną prośbę rodziców.

9.      Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

10.  Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

11. Opłata za świetlicę jest stała, ustalona i zatwierdzona podczas zebrania Rady Pedagogicznej na każdy kolejny rok szkolny. Zebrane środki są przeznaczone na: materiały dydaktyczne i plastyczne, sprzęt sportowy, nagrodyw konkursach, organizację imprez, zabawki.

12. Na początku każdego roku szkolnego rodzice otrzymują informację o obowiązkowej wyprawce świetlicowej (dotyczy to artykułów higieny osobistej).

13. W świetlicy dzieci obowiązuje zmiana obuwia.

14. Dzieci podzielone są na stałe grupy wiekowe i przebywają z wychowawcami w osobnych salach.

15. Wychowawca opiekujący się daną grupą jest odpowiedzialny za dzieci należące do niej.

16. W godzinach porannych i przed godzinami zamknięcia świetlicy opiekę nad dziećmi z różnych grup pełni wychowawca będący na dyżurze.

17. Każda grupa na początku roku szkolnego tworzy wraz z wychowawcą kontrakt, w którym określone są zasady właściwego zachowania.

18. Wychowawcy prowadzą dzienniki obecności dzieci – osobno dla każdej grupy.

19. W świetlicy organizowane są: zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych, konkursy, imprezy, spotkania z gośćmi, wycieczki.

20. Na początku każdego roku szkolnego wszyscy wychowawcy świetlicy układają szczegółowy plan pracy na każdy tydzień – „Tygodniowe hasła” na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły, ważnych dat, wydarzeń, świąt.

21. Kierownik świetlicy na początku roku szkolnego sporządza Roczny Plan Pracy Świetlicy zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

22.  Prowadzone zajęcia wychowawcy dokumentują w dziennikach zajęć świetlicy.

Wychowankowie świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

– korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

–  rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

–  korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,

– opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,

– zgłaszania własnych pomysłów.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

– kulturalnego zachowania się w świetlicy i stołówce, 

–  właściwego zachowania wobec innych dzieci, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły,

 – słuchania i wykonywania poleceń wychowawców,

– nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

– brania udziału w zajęciach,

– dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy i toalety świetlicowej,

– poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia,

– przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i kary:

1.  Nagrody:

– wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy,

– pochwała w dzienniczku,

– wybór na świetlicowe dziecko miesiąca w grupie,

– pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy,

– wniosek o podniesienie oceny z zachowania,        

– nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego.

2.  Kary:

– upomnienie przez wychowawcę na forum grupy,

 – uwaga w dzienniczku i rozmowa z rodzicami,

– wniosek o obniżenie oceny z zachowania,

– przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu dyrektorowi szkoły.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
os. Wichrowe Wzgórze 119
61-699 Poznań
tel.(fax): (61) 823-04-31

Skip to content